Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka.

Vzdelávacie materiály EnglishGO sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Otvoriť portál

Prečo učiť s EnglishGO?

Vzdelávacie materiály zdarma

Angličtina online

moderné digitálne vzdelávacie materiály pre učiteľov aj pre žiakov

Doplnok k učebniciam

použiteľné ako rozšírenie k akejkoľvek učebnici

Stále k dispozícii

prístupné hneď a bez časového obmedzenia

Pedagogická pomôcka

výučba angličtiny na úrovni B1 aj B2 v súlade s podmienkami ŠVP

Pomoc pre učiteľov

Elektronické teachers guides k dispozícií

Školenia pre každého

školenia dištančne alebo prezenčne po celom Slovensku

O EnglishGO

Materiály EnglishGO sú určené pre učiteľov anglického jazyka v stredných školách (vrátane gymnázií, stredných škôl a konzervatórií).

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO učiteľom a študentom je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Výskumy a prax dokazujú, že používanie moderných metód výučby anglického jazyka v kombinácii s využitím IKT, vedie k značnému nárastu atraktivity a efektivity vyučovacej hodiny. Tým sa zvyšuje úroveň motivácie a žiaci rýchlejšie napredujú pri výučbe.

Materiály EnglishGO ponúkajú angličtinárom v stredných školách možnosť jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, a to prostredníctvom ďalšieho vzdelávania učiteľov aj poskytnutím nových vzdelávacích materiálov. Tie sú vypracované v súčinnosti s okruhmi tém z katalógu cieľových požiadaviek pre anglický jazyk, či už na úrovni B1 alebo B2, t.j. sú vhodné aj pre gymnáziá aj stredné odborné školy.

Predošlý projekt EnglishOne bol veľmi úspešný

Aktuálny projekt vychádza z našich skúseností z národného projektu MPC Nové trendy vzdelávania učiteľov AJ na základných školách (EnglishOne), ktorý v roku 2015 absolvovalo 3000 učiteľov základných škôl.

Záverečný prieskum potvrdil jeho prínos pre učiteľov a žiakov:

  • v 96% tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95% tried dosahujú väčší učebný pokrok,
  • podľa 95% učiteľov bol projekt prínosom pre učiteľov angličtiny na ZŠ a ich žiakov,
  • 91% učiteľov odporučilo svojim kolegom zapojiť sa do pokračovania projektu.

O ENGLISHGO

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku, pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

Prečo učiť s EnglishGO?

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie sa absolventov stredných škôl na trhu práce.

Učiteľom anglického jazyka v projekte ponúkame:
  • moderné vzdelávacie materiály v súlade s ISCED 3 pre učiteľov aj študentov
  • prezenčné alebo dištančné vzdelávanie podľa výberu
  • teachers guides

Aktuality