Ministerstvo školstva vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom pripravili jedinečnú možnosť pre stredné školy a ich učiteľov jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka.

Vzdelávacie materiály v rámci tohto projektu sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Otvoriť portál

Prečo sa zapojiť?

Vzdelávacie materiály zdarma

Angličtina online

moderné digitálne vzdelávacie materiály pre učiteľov aj pre žiakov

Doplnok k učebniciam

použiteľné ako rozšírenie k akejkoľvek učebnici

Stále k dispozícii

prístupné hneď a bez časového obmedzenia

Pedagogická pomôcka

výučba angličtiny na úrovni B1 aj B2 v súlade s podmienkami ŠVP

Pomoc pre učiteľov

Elektronické teachers guides k dispozícií

Školenia pre každého

školenia dištančne alebo prezenčne po celom Slovensku

O projekte

Projekt EnglishGo je určený pre učiteľov anglického jazyka v stredných školách (vrátane gymnázií, stredných škôl a konzervatórií).

Cieľom projektu je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka využívaním moderných a inovatívnych prostriedkov, ktoré povedú žiaka k väčšej samostatnosti a aktívnosti. Výskumy a prax dokazujú, že používanie moderných metód výučby anglického jazyka v kombinácii s využitím IKT, vedie k značnému nárastu atraktivity a efektivity vyučovacej hodiny. Tým sa zvyšuje úroveň motivácie a žiaci rýchlejšie napredujú pri výučbe.

Projektom ponúkame stredným školám možnosť jednoducho a zdarma rozšíriť a obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, a to prostredníctvom ďalšieho vzdelávania učiteľov aj poskytnutím nových vzdelávacích materiálov. Tie sú vypracované v súčinnosti s okruhmi tém z katalógu cieľových požiadaviek pre anglický jazyk, či už na úrovni B1 alebo B2, t.j. sú vhodné aj pre gymnáziá aj stredné odborné školy.

S cieľom zjednodušiť učiteľom prístup k vzdelávaniu budú školenia realizované dištančne (online tréning) aj prezenčne (pod vedením lektorov MPC). Učitelia si môžu vybrať, o ktorú formu vzdelávania majú záujem. Online tréning bude dostupný pre všetkých, aj po ukončení projektu.

Predošlý projekt EnglishOne bol veľmi úspešný

Aktuálny projekt vychádza z našich skúseností z národného projektu MPC Nové trendy vzdelávania učiteľov AJ na základných školách (EnglishOne), ktorý v roku 2015 absolvovalo 3000 učiteľov základných škôl.

Záverečný prieskum potvrdil jeho prínos pre učiteľov a žiakov:

  • v 96% tried sa žiakom zlepšila výslovnosť a v 95% tried dosahujú väčší učebný pokrok,
  • podľa 95% učiteľov bol projekt prínosom pre učiteľov angličtiny na ZŠ a ich žiakov,
  • 91% učiteľov odporučilo svojim kolegom zapojiť sa do pokračovania projektu.

O projekte

Projekt EnglishGo, ktorého cieľom je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku, pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

Prečo sa zapojiť?

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie sa absolventov stredných škôl na trhu práce.

Učiteľom anglického jazyka v projekte ponúkame:
  • moderné vzdelávacie materiály v súlade s ISCED 3 pre učiteľov aj študentov
  • prezenčné alebo dištančné vzdelávanie podľa výberu
  • teachers guides

Aktuality