Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Aktuality

Výhercovia súťaže EnglishGO sú už vyžrebovaní

Žrebovanie výhercov súťaže EnglishGO prebehlo v stredu 21. júna 2017 v priestoroch Metodicko-pedagogického centra. Veríme, že 80 budúcich majiteľov tabletov a 10 výhercov stáží v jazykovej škole vo Veľkej Británii, má zo svojej výhry veľkú radosť. Výhercom srdečne blahoželáme a všetkým učiteľom, ktorí sa do súťaže zapojili, ďakujeme.

Pokračovať v čítaní

Podľa 97% učiteľov budú materiály EnglishGo prínosom

Priebežné hodnotenie spokojnosti učiteľov   EnglishGo Teachers majú možnosť absolvovať prezenčné školenie, aby vedeli naplno využiť potenciál poskytnutých materiálov. Priebežné výsledky zo 131 dotazníkov účastníkov školení potvrdzujú spokojnosť učiteľov s kvalitou školení aj s materiálmi EnglishGo. Vybrané výsledky: 93 % súhlasí, že si účasťou na vzdelávaní obohatil/a svoje znalosti a zručnosti 97 % je presvedčených, že didaktické prostriedky

Pokračovať v čítaní

S EnglishGo it’s so EASY

V mene mojich kolegov zo strednej odbornej školy sv. Jozafáta v Trebišove sa chcem poďakovať za skvelé školenie, ktoré nás odštartovalo k používaniu nového digitálneho obsahu angličtiny, ktorý všetci s radosťou používame. Vzhľadom na to, že ako škola sme materiálno-technicky vybavená, funguje to, a čo je hlavné, funguje to aj u našich študentov. EnglishGo nás odbremenilo od

Pokračovať v čítaní

Učitelia na sebe pracujú

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila na prezenčnej forme školenia v MPC Prešov 14.6.2017. Moje počiatočné pochybnosti, či to zvládnem, vystriedala eufória. Mali sme úžasnú lektorku , ktorá na nás pozitívne vplývala a podporila môj záujem o ďalšie vzdelávanie. Na projekte pre učiteľov SŠ EnglishGo je úžasné aj to, že učiteľ na sebe stále

Pokračovať v čítaní

Skvelá banka aktivít a cvičení

Projekt EnglishGo je skvelou bankou aktivít a cvičení na precvičovanie všetkých jazykových kompetencií, ktoré môže riadiť učiteľ, ale aj samotní žiaci. Odporúčam jeho využívanie na hodinách anglického jazyka všetkým učiteľom, ktorí hľadajú skvelé nápady a extra materiál pre výučbu. Mgr. Ingrida Rožníková Stredná odborná škola obchodu a služieb Trenčín

Pokračovať v čítaní

Školenie ako motivačný impulz

Školenie, ktoré sme absolvovali 3.6.2017 bolo obrovským motivačným impulzom pre nás všetky, bolo vedené na vysokej profesionálnej úrovni, či už z didaktického alebo technického aspektu. Lektorka sa nám venovala individuálne a môžem za seba povedať, že som hneď v pondelok využila získané poznatky a zručnosti na hodine ANJ so svojimi žiakmi a tiež na ich

Pokračovať v čítaní

Pozitívne ohlasy učiteľov EnglishGO

EnglishGo je veľmi prínosný spôsob ako spestriť výučbu cudzieho jazyka na školách (hlavne tam, kde je veľa žiakov s individ. štud. plánmi, pretože si vedia doma online zlepšovať jednotlivé zručnosti) — Adela K. Veľmi sa mi páči aktuálnosť materiálov, podpora kreativity u žiakov a možnosti pracovať na rozvoji všetkých zručností. „Určite je lepšie sa zúčastniť

Pokračovať v čítaní

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.

BENEFITY PRE UČITEĽOV

  • Darček za včasnú aktiváciu účtu
  • Dobrovoľné školenia
  • Návštevy native speakers v školách
  • Ukážkové hodiny s lektormi EnglishGo
  • Pobyty vo Veľkej Británii cez British Council

Aktuality