Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Prihlasovanie do projektu spustené!

Celkovo 2 500 učiteľom angličtiny v stredných školách ponúkame možnosť jednoducho obohatiť možnosti výučby anglického jazyka, za pomoci využívania moderných a inovatívnych vzdelávacích metód a prostriedkov, ktoré povedú študentov k väčšej samostatnosti a aktívnosti.

Vzdelávanie bude zamerané na praktické využívanie moderných metód a didaktických prostriedkov vo vyučovaní a bude realizované prezenčne aj dištančne. Učitelia bezplatne získajú komplexné a moderné digitálne vzdelávacie materiály, vrátane elekronických teachers guides, ktoré sú v súlade so Spoločným európskym referenčným rámcom pre jazyky a Štátnym vzdelávacím programom, a sú vhodné pre gymnáziá aj pre stredné odborné školy.

Prihlasovanie do projektu je možné od 15. februára 2017 prostredníctvom elektronickej prihlášky.

Vyplniť prihlášku

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.