Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Školenie ako motivačný impulz

Školenie, ktoré sme absolvovali 3.6.2017 bolo obrovským motivačným impulzom pre nás všetky, bolo vedené na vysokej profesionálnej úrovni, či už z didaktického alebo technického aspektu. Lektorka sa nám venovala individuálne a môžem za seba povedať, že som hneď v pondelok využila získané poznatky a zručnosti na hodine ANJ so svojimi žiakmi a tiež na ich sebavzdelávanie doma.
Všetky frekventantky školenia sme nastúpili nadšené pre prácu v novom digitálnom prostredí určite vďaka úžasnej atmosfére na školení, ktorá tam vládla. O priebehu školenia a aktivitách sme informovali aj vedenie školy a ďalších kolegov.

M. Javnická

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.