Vzdelávacie materiály EnglishGo sú sprístupnené na vzdelávacom portáli anglictina.iedu.sk

Učitelia na sebe pracujú

Som veľmi rada, že som sa zúčastnila na prezenčnej forme školenia v MPC Prešov 14.6.2017. Moje počiatočné pochybnosti, či to zvládnem, vystriedala eufória. Mali sme úžasnú lektorku , ktorá na nás pozitívne vplývala a podporila môj záujem o ďalšie vzdelávanie.

Na projekte pre učiteľov SŠ EnglishGo je úžasné aj to, že učiteľ na sebe stále pracuje, najmä s digitálnym materiálom a tvorbou úloh pre žiakov.

Mojou snahou je urobiť maximum pre to, aby moji žiaci boli motivovaní a aktívni.

EnglishGo ich k tomu naštartuje.

Viera Nižníková
Stredná umelecká škola Prešov

O ENGLISHGO

Anglický jazyk je preferovaným maturitným jazykom a je kľúčovým predpokladom pre uplatnenie absolventov stredných škôl na trhu práce.

Cieľom poskytnutia materiálov EnglishGO je podpora a zvýšenie kvality výučby anglického jazyka v stredných školách na celom Slovensku.

Pripravilo MŠVVaŠ SR v spolupráci s MPC.